Persbericht

Zorgthuisnl tekent Integraal Zorgakkoord niet

Zorgthuisnl tekent Integraal Zorgakkoord (nog) niet: wantrouwen overheerst

De leden van Zorgthuisnl willen graag hun verantwoordelijkheid nemen in het realiseren van de maatschappelijke opgave: de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden. Zij zien hierin een sleutelrol voor de wijk. Positief zijn zij over de beweging naar ‘de voorkant’: het inzetten op preventie en het verstevigen van de samenwerking met het sociaal domein. Ondanks dat zij de beweging naar passende zorg ondersteunen, ontbreekt het vertrouwen bij onze leden, of zorgverzekeraars, anders dan de afgelopen jaren, nu daadwerkelijk bereid zijn om te investeren in de wijkverpleging door middel van het betalen van reële tarieven. Harde afspraken hierover ontbreken in het akkoord. De contractering van 2023 moet eerst een kentering laten zien, voordat ondertekening van het akkoord kan plaatsvinden.

Investeren in de wijkverpleging
Zorgverzekeraars hebben de afgelopen jaren geweigerd om binnen de wijkverpleging reële tarieven te betalen. Zo zien zorgaanbieders ieder jaar hun kosten harder stijgen (CAO loonstijgingen) dan hun tarieven, met als resultaat dat het leveren van wijkverpleging financieel niet meer uit kan. Veel zorgaanbieders dreigen kopje onder te gaan. Dit staat in schril contrast met de prominente rol die de wijk de komende jaren moet gaan vervullen. Als onderdeel van de eerstelijn moeten we in staat worden gesteld de passende zorg thuis in de wijk mogelijk te maken. Als de zorg hier moet landen, dan moet er een kentering plaatsvinden. Tot op heden zien we geen ommekeer in het beleid van zorgverzekeraars: kostenbeheersing en doelmatigheid staan nog steeds prominent centraal. De contractering van 2023 moet laten zien dat zorgverzekeraars bereid zijn te investeren in de wijkverpleging en het uitbetalen van reële tarieven.

De noodzakelijke investering geldt voor alle zorgaanbieders, van groot tot klein. Veel van onze (kleinere) leden voelen zich niet gewaardeerd en serieus genomen. Ook in IZA schemert ‘hoe groter, hoe beter’ door. Kwalitatief goede zorg draait echter om maatwerk en is altijd kleinschalig in de directe relatie tussen cliënt en zorgprofessional.

Bevorderen van contracteren en goede contractvoorwaarden
Zorgthuisnl is vóór het leveren van gecontracteerde zorg, maar is tegen de aangekondigde maatregelen voor de niet-gecontracteerde zorg.  De mogelijkheid om geen contract af te sluiten biedt zorgaanbieders een tegenwicht tegen de macht van de zorgverzekeraar. Ook willen wij de komende periode daadwerkelijk terugzien dat het ook voor zorgverzekeraars de voorkeursoptie is om een contract af te sluiten. Veel zorgverzekeraars weigeren zorgaanbieders een contract te geven die wel een contract willen of de verzekeraar biedt de aanbieder een contract aan tegen zodanig slechte voorwaarden dat de zorgaanbieder hiermee niet akkoord kán gaan.  Zet in op het bevorderen van contracteren en goede contractvoorwaarden! 

Samenwerken heeft de toekomst
De leden van Zorgthuisnl zien dat samenwerken de toekomst heeft en dat de beschikbare capaciteit in de wijkverpleging inzichtelijk moet zijn voor cliënten en verwijzers, zodat de cliënt snel een zorgaanbieder vindt wanneer hij of zij wijkverpleging nodig heeft. Onze kleinere leden hebben tijdens onze Algemene Leden Vergadering wel hun zorgen geuit of er voor hen wel plek is aan de samenwerkingstafel.  Zorgthuisnl is en blijft dan ook alert op signalen dat zorgaanbieders worden uitgesloten van samenwerkingsverbanden. Samenwerken kan alleen succesvol zijn als alle partijen kunnen deelnemen.  In IZA is er veel aandacht voor regionale samenwerking. Uiteindelijk moet de samenwerking gaan landen in de wijk. Daar vindt de interactie plaats tussen cliënt en zorgprofessional en tussen zorgprofessionals onderling.    

Tot slot
Dat we nu nee zeggen, neemt niet weg dat we onze verantwoordelijkheid blijven nemen en graag aan tafel blijven om een IZA te bereiken dat beter landt bij onze zorgaanbieders en zorgprofessionals en meer rust, vertrouwen en zekerheid biedt. Hier is nu nog geen sprake van.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.