Financiering & bekostiging

Financiering Wmo

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Het doel hiervan is het bieden van hulp en voorzieningen om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  Gemeenten dienen per cliënt te zoeken naar een maatwerkvoorziening aanvullend op wat een cliënt of diens omgeving nog zelf kan. Op basis hiervan zullen gemeenten beslissen welke diensten en voorzieningen in het kader van de Wmo worden aangeboden en wie die diensten en voorzieningen zullen leveren. Bij dergelijke beslissingen is de gemeente gehouden aan de wet- en regelgeving rond subsidiëring, inkoop en aanbesteding.

Zorg en ondersteuning binnen de Wmo wordt bekostigd door de gemeente. Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Het CAK kan een indicatie geven van de hoogte van de eigen bijdrage. Vanaf 2019 geldt voor iedereen die gebruikt maakt van ondersteuning vanuit de Wmo een abonnementstarief ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Dit abonnementstarief zal met ingang van 1 januari 2026 komen te vervallen, de inkomensafhankelijk bijdrage zal vanaf die datum weer van kracht zijn zoals dit ook was voor 2019. De berekeningssystematiek van de inkomensafhankelijke bijdrage dient nog nader te worden uitgewerkt, wel is bekend dat deze inkomensafhankelijke bijdrage zal gaan gelden voor alle voorzieningen die onder de werkingssfeer van de Wmo vallen.  

Zorgaanbieders moeten een contract hebben met een gemeente om zorg en ondersteuning te leveren in de Wmo. Zorgthuisnl biedt informatie en ondersteuning voor haar leden over aanbestedingen in het sociaal domein en is nauw betrokken bij het Ketenbureau I-sociaal domein.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.