Standpunten

De cliënt kiest voor nieuwe woon-zorgvormen

Persoonsvolgende zorginkoop stimuleert nieuwe (woon)zorginitiatieven door zorgondernemers.

Voor cliënten die langdurig op zorg zijn aangewezen is het belangrijk dat er daadwerkelijk een keuzemogelijkheid is. In te veel regio's hebben cliënten de ervaring dat ze het 'moeten doen' met de mogelijkheden die er zijn. En die keuze is vooralsnog beperkt. Dat moet en kan anders. Het meeste geld in de Wlz gaat naar verpleeghuizen. Wij maken ons er sterk voor dat de Wlz niet alleen gaat om verpleeghuiszorg, maar om verpleegzorg. Wat Zorgthuisnl betreft mag er meer aandacht en geld naar kwaliteitszorg thuis.

Wij vinden het belangrijk dat zorg in de Wlz persoonsvolgend bekostigd wordt. Niet het bestaande zorgaanbod moet bepalend zijn voor de cliënt, maar het is essentieel dat initiatieven, waarin de menselijke maat centraal staat, kansen krijgen. Bij leden van Zorgthuisnl ontstaan steeds vaker initiatieven die een goed of beter alternatief zijn voor de verpleeghuizen die we gewend zijn. Wij zien een groeiende behoefte aan passende woonzorglocaties waar het mogelijk is om matige tot intensieve zorg te ontvangen. Hoewel het vaak heel moeilijk en verdrietig is wanneer thuis wonen echt niet meer mogelijk is, zijn steeds meer woonzorglocaties mooie, warme woonomgevingen waar liefdevolle aandacht en zorg gegeven kan worden.

Veel zorg in woonzorglocaties wordt geleverd vanuit de Wlz, door middel van de bekostigingsmethode VPT (volledig pakket thuis) of MPT (modulair pakket thuis). Zorgkantoren kopen deze zorg in. Wij pleiten ervoor dat:
- ondernemerschap in de Wlz meer wordt gestimuleerd zodat er een gevarieerder zorglandschap ontstaat
- de NZa-tarifering goed aansluit bij de kwaliteit van zorg conform kwaliteitskader(s)
- er een naadloze aansluiting en overgang is tussen Wlz enerzijds en Zvw en Wmo anderzijds; dit betekent dat cliënt en zorgaanbieder gevrijwaard blijven van grote financiële verschillen tussen de financieringswetten
- zorgkantoren persoonsvolgend inkopen; dat betekent dat budgetten niet in beton gegoten worden bij de zorgaanbieders die er altijd al waren, maar dat de budgetten en contracten de keuze van de klant volgen

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.