Persbericht

Reëel alternatief voor financiering van de zorg gedurende de Covid-19 crisis

Vanavond hebben de zorgverzekeraars als belangrijke financiers van de zorg laten weten dat zij nog geen helderheid kunnen bieden voor de zorgaanbieders in wijk- en thuiszorg. Al een week wachten de aanbieders van thuiszorg op een standpunt van de zorgverzekeraars. Terwijl die zorg aanbieders uit alle macht zorg leveren zien zij ondertussen de financiële problemen oplopen en zitten zij in onzekerheid en soms al in liquiditeits- en continuïteit problemen. En juist de zorg heeft die aanbieders en de zorgcapaciteit die zij bieden hard nodig. Die partijen verdienen het om van de financiers van de zorgthuis, zowel zorgverzekeraars als gemeenten, perspectief en het comfort om zich volledig aan de zorg te wijden.

Binnen de achterban van zorgthuisnl is een simpel en wenkend perspectief ontwikkeld die wij vandaag aan alle betrokken partijen aanbieden. Te weten aan de zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren en aan het kabinet en de politieke partijen in de Tweede Kamer.

In bijgevoegde brief staat het idee uitgewerkt dat in essentie op twee pijlers rust:

  • Het jaar 2020 wordt gefinancierd op basis van de exploitatiekosten. Deze zijn te verantwoorden op basis van noodzakelijke uitgaven of het gebrek hieraan (bijvoorbeeld opleidingen) ten gevolge van de crisis en het behoud van de banen van medewerkers. Het resultaat kan zowel positief als negatief uitvallen ten opzichte van de begroting 2020, maar op deze wijze is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.
  • Voor de verdeling en toerekening van de kosten van de exploitatie 2020 tussen de verschillende financiers (verzekeraars, gemeenten en zorgkantoor) wordt het percentage kostenverdeling 2019 toegepast. Op deze wijze kan de feitelijk uitvoering van de zorg door de schotten heen plaats vinden.

Hans Buijing
Bestuurder Zorgthuisnl

Bijlage(n)

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.