Nieuws

Zorgthuisnl stemt in met ondersteuningsprogramma inkoop en aanbesteden sociaal domein

Op 24 januari jl. heeft er een Bestuurlijk Overleg plaatsgevonden met VWS, gemeenten en aanbieders. In dit overleg hebben de betrokken partijen aangegeven samen te gaan werken aan een ondersteuningsprogramma voor gemeenten en aanbieders. Dit programma is ontwikkeld door gemeenten en aanbieders zelf, waarbij zij ondersteund zijn door de Rijksoverheid en diverse kennisinstellingen. Het resultaat van deze samenwerking is een ondersteuningsprogramma dat aansluit bij de praktijk en knelpunten daadwerkelijk kan oplossen.

Zorgthuisnl heeft de afgelopen maanden intensief meegewerkt aan de totstandkoming van dit programma. Wij zijn positief over de gemaakte plannen en het programma dat er nu ligt. Zorgthuisnl zal ook bij de uitvoering nauw betrokken blijven en deelnemen in diverse werkgroepen.

Het uitgangspunt van dit programma is dat de inkoop moet bijdragen aan een aantal doelen, die ook de basis vormen voor de ondersteuning van gemeenten en aanbieders. In het programma zijn vier actielijnen geformuleerd:

  1. Weloverwogen inzet van inkoop en contractering, door kennis en informatie beschikbaar te maken;
  2. Goede zorg en ondersteuning, door te werken aan betere samenwerking tussen gemeenten en aanbieders;
  3. Minder administratieve lasten door inkoop, door standaardisatie;
  4. Bijdragen aan transformatie, door inkoop in te richten als continue leer– en verbeterproces.

 

Belangrijke punten in het programma zijn het terugdringen van administratieve lasten, met name door standaardisatie. Er wordt ook gewerkt aan een vindplaats waar alle beschikbare kennis aanwezig is en een tijdelijke helpdesk voor gemeenten en aanbieders waar vragen kunnen worden gesteld over de inkoop van zorg en ondersteuning. Zorgthuisnl werkt daarnaast ook mee aan een workshop en handreiking die bijdraagt aan een verbetering van de dialoog tussen gemeenten en aanbieders. In deze handleiding komen zowel het gemeente- als het aanbiedersperspectief aan bod, waarbij gekeken wordt naar zowel de inhoud als de organisatie van de dialoog als ook de juridische aspecten.

Er wordt geprobeerd om knelpunten zoveel mogelijk hanteerbaar te maken binnen de huidige wet- en regelgeving. Sommige knelpunten vloeien echter voort uit de Europese aanbestedingsrichtlijn en zijn daardoor niet op te lossen op nationaal niveau. Voor deze knelpunten geldt dat hier door VWS verder actie op wordt ondernomen op Europees niveau.

Zorgthuisnl hoopt samen met gemeenten, andere brancheorganisaties en kennisinstellingen op deze manier een verbetering te kunnen bewerkstelligen in de inkoop in het sociaal domein. Een verbetering die onze leden ook daadwerkelijk merken in hun dagelijks werk en in de contacten met gemeenten.  

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.