Nieuws

Kwaliteitskader wijkverpleging

De landelijke partijen zijn bezig met de doorontwikkeling van het kwaliteitskader wijkverpleging. Deze doorontwikkeling houdt in dat er nieuwe indicatoren ontwikkeld worden en het proces rondom de cliënttevredenheidsmeting PREM wordt geoptimaliseerd. Door de corona pandemie is de planning van deze doorontwikkeling echter aangepast. Dit betekent o.a. dat het in 2020 niet verplicht is voor zorgaanbieders om een PREM-meting uit te voeren en de PREM-resultaten aan te leveren bij het Openbare Databestand (ODB) van Zorginstituut Nederland (ZiNL). In dit bericht leest u hier meer over.

Het kwaliteitskader wijkverpleging is in 2018 opgesteld door de landelijke partijen ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland. Het kader beschrijft waaraan goede zorg binnen de wijkverpleging moet voldoen en het geeft cliënten en hun naasten inzicht in wat ze aan zorg binnen de wijkverpleging mogen verwachten. 

Sinds de invoering van het kwaliteitskader wijkverpleging in 2018 wordt er door de landelijke partijen gewerkt aan de doorontwikkeling van dit kader door middel van het ontwikkelen van uitkomstindicatoren.  

 

PREM wijkverpleging
Een goede graadmeter of de kwaliteit van de geleverde zorg voldoet, zijn de ervaringen van cliënten. Sinds 2018 (pilot) en 2019 (1e meting) wordt binnen de wijkverpleging cliënttevredenheidsonderzoek gedaan aan de hand van een vragenlijst, ook wel de PREM genoemd. De meting van 2020 is sinds 1 februari jl. van start gegaan, waarbij de planning er op was gericht om de resultaten hiervan beschikbaar te hebben tijdens de gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de zorginkoop van 2021.

Doordat het coronavirus zijn intrede heeft gedaan, is de focus van zorgaanbieders en professionals nu volledig gericht op het bestrijden van deze crisis. Op 19 maart jl. is daardoor de deadline voor de aanlevering van de PREM-data met een maand opgeschoven naar eind juni. Nu duidelijk wordt dat de corona pandemie langer aan houdt en niet over enkele maanden voorbij is, is door de landelijke partijen besloten dat het voor zorgaanbieders niet langer verplicht is om in 2020 de PREM Wijkverpleging te meten en de PREM-data aan te leveren. De optie om de PREM-meting te verplaatsen naar het najaar werd niet wenselijk geacht. In dit scenario volgt de PREM-meting van 2021 erg vlot op de PREM-meting van 2020. Daarnaast is de verwachting dat de zorg het hele jaar nodig heeft om te herstellen van de corona crisis.

Ondanks dat het verplichtende karakter van de PREM-meting in 2020 is los gelaten, stimuleert de stuurgroep zorgaanbieders wel in 2020 de PREM te meten als dat mogelijk is. Het is daarom voor zorgaanbieders nog steeds mogelijk om hun meting voort te zetten en de meetgegevens aan te leveren bij Mediquest en ZorgkaartNederland. Om de meetgegevens te corrigeren voor case-mix variabelen, is een bepaalde omvang aan gegevens noodzakelijk. De organisatie ontvangt van Mediquest een rapportage met gecorrigeerde resultaten, wanneer voldoende organisaties hun PREM-data hebben aangeleverd. Aanbieders leveren hun gegevens via het meetbureau aan bij Mediquest. De meetbureaus ontvangen de inloggegevens voor de portal. Zorgaanbieders die hun data aanleveren, ontvangen van de zomer de inloggegevens om de eigen resultaten in het portal in te zien.

Van het najaar vindt er een evaluatie plaats, met als doel het proces rondom de PREM-meting te optimaliseren. Over de vormgeving van de evaluatie vindt nadere besluitvorming plaats.

Naast de PREM zijn een aantal kwaliteitsindicatoren in ontwikkeling. Deze indicatoren worden in eerste instantie gebruikt voor het leren en verbeteren binnen organisaties. De ontwikkeling van deze indicatoren loopt gezien de omstandigheden minimaal een aantal maanden vertraging op. In dit bericht lichten we kort deze indicatoren toe, zodat u een indruk krijgt van de lopende ontwikkelingen.

Ongeplande ziekenhuisbezoeken
Vektis ontwikkelt met behulp van declaratiedata de indicatoren “aantal SEH-bezoeken” en “ongeplande ziekenhuisopnames” van cliënten die wijkverpleging ontvangen of eerder dat jaar hebben ontvangen. Deze data worden via een dashboard gedeeld met zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen dan de data van een regio in zien en het landelijk beeld bekijken.

Kwetsbaarheid, PROM gericht op kwaliteit van leven en belastbaarheid mantelzorgers
V&VN en Patiëntenfederatie Nederland werken in gezamenlijkheid aan de ontwikkeling van de volgende drie indicatoren: kwetsbaarheid, PROM gericht op kwaliteit van leven en belastbaarheid mantelzorgers. Dit doen zij in samenspraak met hun achterban en de wetenschappelijke tafel wijkverpleging. Met ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland onderhouden zij een kort lijntje ten aanzien van de voortgang.

Eerder is met u gecommuniceerd over de verschillende pilots die ingericht zouden worden. Ook deze pilots lopen vertraging op vanwege het coronavirus. Wanneer u zich eerder al heeft aangemeld voor een pilot omtrent kwetsbaarheid, dan hebben wij uw gegevens nog genoteerd. Wij hopen u snel meer informatie te kunnen bieden over de inrichting van de verschillende pilots.

Rol Mediquest
Mediquest is voor de wijkverpleging de gegevensmakelaar, oftewel Trusted Third Party. Mediquest verzamelt alle data van de indicatoren die landelijk afgesproken zijn voor de wijkverpleging. Dat betekent dat zij alle data van de PREM Wijkverpleging ontvangen via de meetbureaus, maar ook ontvangen zij de data via Vektis over de ongeplande ziekenhuisbezoeken. De data die zij verzamelen wordt vervolgens weer gedeeld met andere partijen, waaronder Zorginstituut Nederland, zorgaanbieders maar ook zorgverzekeraars.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.