Nieuws

Brief aan de vaste kamercommissie voor VWS voor het AO Wmo van 26-6-2019

Door de neerwaartse bijstelling van het accres voor gemeenten in combinatie met de invoering van het abonnementstarief in de Wmo maken wij ons zorgen over de betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

Geachte commissieleden,


Op 26 juni 2019 bespreekt u de ontwikkelingen en stand van zaken rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning. Als vertegenwoordiger van zorgaanbieders in de Wmo benadrukken wij het belang van zorg en ondersteuning thuis. Niet alleen maakt laagdrempelige ondersteuning thuis het mogelijk dat burgers langer thuis kunnen blijven wonen. Ook kan hierdoor een stijgende zorgvraag vaak langer worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd. Wij vinden het belangrijk dat hier verder op ingespeeld wordt door wijkgericht te werken en meer in te zetten op preventie.

Zorgthuisnl is benieuwd naar het wetgevingstraject van minister De Jonge rondom resultaat gericht beschikken. Veel van onze leden leveren hulp en ondersteuning via resultaatgericht financieren. Het belang van resultaatgericht beschikken en onze kennis hierover maakt dat wij betrokken willen blijven bij verdere ontwikkeling en implementatie van deze manier van werken.

Wij hebben kennis genomen van de Voorjaarsnota van het Rijk en de meicirculaire van de VNG. Door de neerwaartse bijstelling van het accres voor gemeenten in combinatie met de invoering van het abonnementstarief in de Wmo maken wij ons zorgen over de betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. De leden van Zorgthuisnl krijgen van gemeenten steeds vaker signalen over financiële tekorten in het sociaal domein.
Afgelopen jaar hebben wij in veel gemeenten de tarieven omhoog zien gaan. Wij zijn content met het bestaan van de AMvB reële prijs Wmo. Deze lijkt positieve effecten te hebben op de prijzen. We zijn er echter nog niet. In de afronding van de regiegroep zijn er een aantal toezeggingen gedaan door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals een gezamenlijke richtlijn voor indexatie. Goede afspraken over de indexering van de tarieven zijn nodig ter dekking van de cao-afspraken (financieel effect hbh-loonschaal) en stijgende werkgeverslasten. Samen moeten wij ervoor zorgen dat de tarieven ook in de toekomst reëel blijven. Wij willen het ministerie van VWS verzoeken om op korte termijn uitvoering te geven aan deze toezegging voor indexatieafspraken. Zorgthuisnl heeft daarnaast samen met ActiZ en de VNG het voorstel bij het ministerie van VWS neergelegd voor het inrichten van een overlegtafel over landelijke vraagpunten Wmo.

Wij hopen dat u samen met de minister bekijkt of de gemeenten afdoende worden gecompenseerd voor de stijgende lasten in het sociaal domein. Reële prijzen vormen de basis voor een goede en duurzame samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten. Die basis is noodzakelijk voor verdere innovatie en transformatie van de zorg- en welzijsopgave die gemeenten hebben.

Voor vragen of een andere toelichting op deze brief, kunt u ons uiteraard altijd benaderen.

 

Met vriendelijke groet,

Hans Buijing Bestuurder Zorgthuisnl

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.