Nieuws

Directiemail aan leden Zorgthuisnl over indexering tarieven wijkverpleging

Op dit moment bent u vermoedelijk volop in de weer met het contracteerproces in de wijkverpleging. Het verkrijgen van een dekkend tarief is daarbij vermoedelijk meer dan ooit een belangrijk en ingewikkeld vraagstuk. Onlangs hebben wij in een bestuurlijke vergadering met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging (HLA) opnieuw met elkaar geconcludeerd dat de afspraak uit het HLA om de OVA volledig door te vertalen in de af te spreken prijzen in contracten nog steeds geldt. Partijen moeten deze afspraak toepassen of uitleggen. Momenteel is de OVA 2020 geprognotiseerd op 2,96%.

Uit uw signalen maken wij op dat de afspraak in de praktijk lang niet altijd goed werkt. In deze directiemail geven we u een aantal handreikingen hoe u hiermee kunt omgaan.

Wanneer uw zorginkoper of relatiebeheerder niet bereid is om het gesprek met u aan te gaan over de indexering, kunt u overwegen om op enig moment in het contracteerproces te vragen om afstemming met de directie van de verzekeraar over de indexering. Niet uw zorginkoper, maar de directie heeft immers ingestemd met de afspraken in het HLA. Wij noemen dat ‘escaleren’. Dit ‘escaleren’ kunt u uiteraard het beste met mate inzetten. In het specifieke geval van uw beroep op de indexeringsafspraken in het HLA is de route een serieuze optie.

Komt u er met uw zorginkoper en ondanks escalatie nog steeds niet uit met uw zorgverzekeraar, dan kunt u, evenals vorig jaar, uw knelpunt bij ons melden via wijkverpleging@zorgthuisnl.nl.

Wij maken onderscheid tussen twee soorten knelpunten. Wij zien dat er generieke knelpunten zijn: de zorgverzekeraar is van mening dat een generieke korting op de OVA-index in het kader van doelmatigheid of vanuit haar ‘maatschappelijke opdracht om de zorgkosten te beteugelen’ gerechtvaardigd is. Of sommige verzekeraars passen niet de volledige OVA toe maar gaan uit van 90% van de OVA. Ook dat zien wij als een generiek knelpunt.

Voorts zien wij specifieke knelpunten: de zorgverzekeraar legt zonder tekst of uitleg de prestaties van uw zorgorganisatie langs een doelmatigheidsmeetlat, waarvan de uitkomsten leiden tot een korting op uw tarief met als gevolg dat u niet de volledige OVA-index doorvertaald krijgt.

Wij hebben met de partijen van het HLA afgesproken dat wij beide type knelpunten kenbaar zullen maken bij ZN. Bij een specifiek knelpunt zullen we de naam van uw organisatie (plus contactpersoon) en de naam van de verzekeraar (plus contactpersoon) aan ZN kenbaar maken. ZN heeft aangegeven bij specifieke knelpunten een bemiddelende rol te spelen. De interventie van ZN is er vooral op gericht om het gesprek tussen u en de zorgverzekeraar (opnieuw) tot stand te brengen.

De partijen van het HLA houden de vinger aan de pols of de afspraak werkt. In het volgende bestuurlijk overleg zal de OVA-indexering opnieuw onderwerp van gesprek zijn. Vorig jaar hebben wij gezien dat aandringen op naleving van de OVA-afspraak werkt. Bij veel van onze leden is het tarief aangepast nadat er door ZN is geïntervenieerd. Mocht u verdere vragen hebben naar aanleiding van deze email, neemt u dan even contact op met onze helpdesk?

Tot slot: uw meldingen over de contractering, de hoogte van de tarieven en de problemen met de OVA-index waren voor ons een belangrijke factor bij de afweging in het cao-traject, waarover we u vorige week hebben geïnformeerd. Wij zien dat uw (sterk) stijgende uitgaven in steeds mindere mate door de tarieven gedekt worden. Wij vinden dit een uiterst zorgelijke ontwikkeling, omdat we vrezen dat de zorgondernemers van Zorgthuisnl (het ‘MKB in de zorg’) deze ontwikkeling niet kunnen bijbenen, met alle gevolgen van dien. Wij roepen u daarom op om ons actief van uw casuïstiek te voorzien, zodat wij een sterk en onderbouwd maatschappelijk signaal kunnen afgeven.

 

Met vriendelijke groet,​

Hans Buijing,

 

Bestuurder Zorgthuisnl

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.