Nieuws

Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer

Driekwart van medewerkers in zorg en welzijn heeft te maken met agressie of ongewenst gedrag. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van PGGM&CO en het ministerie van VWS naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Ruim 11.000 professionals deelden hun ervaringen en behoeften.

Driekwart van medewerkers in zorg en welzijn heeft te maken met agressie of ongewenst gedrag. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek van PGGM&CO en het ministerie van VWS naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Ruim 11.000 professionals deelden hun ervaringen en behoeften.

In deze infographic ziet u de samenvatting. 

De afgelopen twaalf maanden is driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn minstens één keer blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag in het contact met patiënten of cliënten. Dit varieerde van verbale of fysieke agressie tot seksuele of andere intimidatie of bedreiging. Ongeveer een derde van deze werknemers denkt dat de agressie jegens personeel in zorg en welzijn is toegenomen in het afgelopen jaar. Ze noemen de Covid-19-pandemie als belangrijkste oorzaak. De meeste zorgmedewerkers ervaren agressie of ander ongewenst gedrag door patiënten of cliënten. Bijna de helft van de zorgverleners werd geconfronteerd met zulk gedrag door familie of bezoekers van patiënten of cliënten, of door omstanders. Een kwart ervoer dit van collega’s of leidinggevenden. Voor de meeste medewerkers geldt dat dit een enkele keer is voorgekomen in het afgelopen jaar. Een kleinere groep maakte dit vaker mee. Verbale agressie door patiënten en cliënten komt het meeste voor, twee derde van de zorgmedewerkers heeft dit het afgelopen jaar meegemaakt. Maar ook fysieke agressie (jegens 38 procent van de zorgmedewerkers), seksuele intimidatie (22 procent) en bedreiging of intimidatie (20 procent) komen voor. Met betrekking tot familie, bezoekers of omstanders liggen de percentages lager.

Voor het ministerie van VWS en de sociale partners in de sector zorg en welzijn zijn de resultaten van het onderzoek een belangrijke stap om in de verschillende branches te komen tot gerichte aanpakken van werkgevers en medewerkers samen. VWS stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Zorgmedewerkers geven aan dat ze over het algemeen tevreden zijn over de opvang in hun organisaties na een geval van agressie, vooral door collega’s en leidinggevenden. Om beter met dit probleem om te kunnen gaan zien ze in hun organisaties vooral ruimte voor training en het aanleren van vaardigheden. Eén op de drie medewerkers opteert voor fysieke weerbaarheidstraining, driekwart kiest voor verbale weerbaarheidstraining. Ook voorlichting wordt veel genoemd, en daarnaast het stellen van normen en gedragsregels, het bieden van een fysiek veilige werkomgeving, opvang en nazorg. Verder valt op dat ongeveer driekwart (73 procent) van de medewerkers aangifte doen een belangrijk thema vindt, maar slechts ruim een kwart (28 procent) op dit gebied ruimte voor verbetering ziet binnen de eigen organisatie. Eén op de tien wilde afgelopen jaar aangifte doen van een incident, maar deed dit uiteindelijk niet. Agressie en ongewenst gedrag komt niet alleen vanuit patiënten en hun bezoekers of omstanders. Het speelt ook binnen zorginstellingen zélf, waarbij het in de meeste gevallen gaat om verbale agressie of pestgedrag. Medewerkers die te maken hebben gekregen met interne agressie, merken niet zelden negatieve gevolgen hiervan. Ruim de helft (52 procent) was van slag na interne agressie, een kwart (24 procent) kreeg mentale klachten en 15 procent denkt erover of is van baan gewisseld binnen de sector. Vier procent overweegt de sector te verlaten na te zijn geconfronteerd met agressie van de kant van patiënten, cliënten of hun bezoekers. Bij agressie van de kant van collega’s loopt dat op tot acht procent.

Op de site van PGGM&CO zijn alle rapporten beschikbaar.

Het deelrapport over de VVT kunt u hier teruglezen.

Door VVT-medewerkers zijn ruim 3.700 vragenlijsten teruggestuurd; het profiel van hen ziet u gelijk aan het begin van het rapport. Verbale agressie komt het meest voor. Medewerkers geven aan het meeste behoefte te hebben aan gesprekstechnieken om de verbale en emotionele weerbaarheid te verhogen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.